Press "Enter" to skip to content

قتل عام عثمانی ها علیه علوی ها

چه بگوییم در مورد اون قتل عام که به نام تلل که از دست عثمانی

ها بر علیه علویند افتاده در همان روز قبل از 5 تا قرن بیش؟

بژوهشگر در فقه واصول اسلامى علوی اقای

دکتر احمد ادیب احمد
============

نور وقدرت دولت حمدانیه خیلی روشن شده بود در زمان اون رهبر علوی که مومن بود اسم آن سیف الدوله الحمدانی یک شاهگرد علمی در مدرسه دینی الحسین بن حمدان الخصیبی.در اون وقت اغلب جمعیت اهل علویند تو حلب وحوله حلب بود.از اون زمان شروع به قتل عام بر علیه علویند بنابراین اهل زنگی اولین حمله کردند ضد اجداد ما تو حلب وباعث شد که خیلی ریختن خون علوی ها پی کناهان.بعد صلاح الدین الایوبی وبعض طرفداران آن آمدند که خیلی بغض ونفرت داشتند وضد علویند حمله ای دیگر را بیشتر وشدید تر کردند اون حمله خیلی طولانی بود از قرن 6 هجری تا قرن 10 هجری.

یک مدت بعد ستمگر سلیم اول پادشاه عثمانی ها آمد با بدترین قتل عام بادست خود بر علیه علویند تو حلب بود وبعد اقدام قتل عام پیش از 44 هزار نفر از علویند اناضول را که گشت.

در روز 24 ماه 4 سال 1517 میلادی یعنی بعد حادثه جنگ که ضد دولت حمدانی در قرن 16 میلادی قتل عام در مسجد بزرگ تو حلب بود که از دست ستمگر سلیم اول با استفاده از فتوی ابن تیمیه(ل)اون فتوی برای قتل عام بود.این حادثه باعث شد که بیشتر از 40 هزار که در حال نماز خواندنی بودند وبه سوی خدا بروند همچنین باعث شد که هزاران از کودکان زن ها وشیخ ها در منطقه (تلل)که غرب قلعه حلب قرار دارد.وبه خاطر قتل عام در اون منطقه اسم آن را گرفت است.یک دلیل دیگر هم داشت که یک قله تشکیل شده از سر مردم را که عثمانی ها سرشان بردند.

یک نفر در اون زمان اسم آن نوح الحنفی تبریک وتایید ونظر مشورتی به اون ستمگر داد که علویند خارج دین هستند وباید گشته بشوند وبا استفاده از نظر مشورتی آن همه مومنان حلب که اهل علویند بودند نابود شدند وهمه دار ونادار علویند به دست عثمانی ها رسیدند اما اون مردم که نگشته شده مهاجرت کردند.

گفته می شد که تعداد شهدا دویست هزار بود

بعد از این فرآیند نسل کشی وخلاص شدن از بسیار از مردان..ستمگر سلیم به سربازان خود شهرستان به مدت سه روز وشب زیر تصرف شان وهیچ چیز از دست سربازان خلاص نرسیده سپس مجلس شوری ستمگر پیشنهاد دادند که باید مذهب خود را در تمام زمین ها را تحت کنترل باشد وهر کسی کع اعتراض می کند همه دار ونادار خود زیر کنترل به حکومت ستمگر منتقل می شود.

این متن نامه که فرمانده توسط قتل عام در مناطق مسکونی توسط علویند به ستمگر سلیم اول ارسال شده.این نامه است که در کتابخانه (استراسبورگ دانشگاه ملی فرانسه_بخش عربی)حفظ شده.این نامه است که:(باسلام وادب به حضرت رهبر اجرای دستور شما همه قطعنامه وامرهای وگفتن شما اجرا شده وهمه مردم که در تمام از روستاهای نصیریند حتی جنگل های جسر وباب النسر گشته شده اند حتی شیزر ووادی خالد تا پیروزی نوشته شده ودر طول زمان نمی خواهند بود(نصیریند) ودر نتیجه کل کشور از سبب فساد وابتلا خلاص شده ودین اسلام در شام منتشر شده وهیچ خانه برای نصیریند باقی نمانده در طول وعرض زمین شاه وسلطان سلیم ودیگر اینجا در این زمین زندگی نمی کنند وهمه اعضا بدن انها را تمساح های جنگل ووحش های کوه ها خورده بوده اند وزندگی سلطان عظیم به کامل صحت وسلامت ادامه خواهد داشت.

در این فراخوان شما را یاد آوری می کنیم که در ماه رمضان در سال 1212 هجری یک قتل عام خیلی وحشتناگی وغم انگیزی بر طبق دستور عثمانی ها اتفاق افتاده لذا در حلب فتنت رخ داده بنابراین همه رهبر وبزرگترین مردم از علویند به مسجد(اطروش)پناهندگی شدند ودر اون مسجد محاصره شدند وحتی از خوردن آب محروم شدند تا درب های مسجد باز شدند وبکجری ها به انها حمله کردند وشکمشان باز کنند وبدنشان خورد وخورد کردند ویک عده توی چاه انداختند وقتی انها زنده بودندوپس از ان به محله بنده های خدا در حلب حمله کردند وهمه خانواده شان را به جز کودکان گشتند وبنابراین محله به نام اون کودکان که نگشته شدند نام برد(محله کودکان).

یک عده از اجداد ما مجبور کردند که خود را مخفی کنند وبه یکی از چهار تا مذهب ملحق شوند ویک عده دیگر اهل تسنن شدند تا تقریبا علویند تو حلب منقرض شدند.

ولی برخی از آنها در تعداد چندتا خانه وخانواده ماندند ولی مردم محله همیشه بهشان فحش می گفتند وبهشان گفتند که انها اهل روافض هستند.

یک عده ای اخر رازهای به مذهب ال البیت نگاه داشتند وبه هیچ کسی از انها اطلاع نمی دهند به جز کسانی که بهشان اعتماد دارند.

این قتل های عام که ذکر شده شامل اند تعداد بزرگ از اجداد ما علویند به سوی خدا بروند ولی کسی غیر از ان که رفتند به سویشان خبر ندارد واین چیزی منجر توسل به براداران خودشان که ازشان جدا شدند ودور از حومه شهر وبه کوه ها ودامنه های غرب سوریه رفتند وتمام عادات ذاتی انها باترس ووحشت از زمان امیخته شدند.

2

Be First to Comment

اترك رد